Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Securelogin B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen u en Securelogin B.V. Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Statutaire naam: SecureLogin B.V.
KVK: 60076712

Vestigingsadres:
Tielweg 22
2803 PK Gouda
Nederland

Kantooradres:
Tielweg 22
2803 PK Gouda
Nederland

Website: www.hellohix.com
Telefoon: +31 85 303 71 94
E-mail: support@hellohix.com

Artikel 1 Definities
1.1 De begrippen en definities die in de Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan hieronder is gegeven.
a. Aanbod: enig aanbod (ongeacht de vorm) van Hix in het kader van leveren van diensten, waaronder onder meer begrepen een aanbod in de vorm van een offerte of een algemeen aanbod dat online wordt gedaan en aldaar kan worden aanvaard.
b. Account: een combinatie van een inlognaam en wachtwoord voor het persoonlijke account van Afnemer dan wel diens Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot het Platform.
c. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Hix een Overeenkomst heeft gesloten.
d. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
e. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die door de Afnemer geautoriseerd is het Platform te gebruiken.
f. Externe API: Een verbinding met een ander platform waar het Platform van Hix gebruik van maakt.
g. Hix: de onderneming Securelogin B.V., gevestigd aan Tielweg 22 te Gouda en ingeschreven van de Kamer van Koophandel onder nummer 60076712.
h. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
i. Kantooruren: de uren op een Werkdag tussen 08:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd).
j. Licentie: een beperkt gebruiksrecht voor de Afnemer voor het gebruik van het Platform.
k. Module: Een Eindgebruiker van Afnemer die gebruik maakt van de extra betaalde functionaliteit die het Platform biedt waarvoor Verbruikskosten in rekening worden gebracht.
l. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer, waar de onderhavige Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken en op basis waarvan Hix diensten zal verlenen aan de Afnemer.
m. Partij: een partij bij de Overeenkomst.
n. Platform: het platform dat online benaderbaar is via hellohix.com en waartoe toegang verkregen kan worden door in te loggen op een Account.
o. Schriftelijk: op papier alsmede in elektronische vorm (bijvoorbeeld via het Platform) mits de identiteit van de afzender en integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Waar het begrip Schriftelijk in de context van ingebrekestelling en ontbinding van de Overeenkomst wordt gebezigd, wordt daarmee ten aanzien van de Afnemer uitsluitend op papier bedoeld.
p. Verbruikskosten: Het aantal keer dat een Module of een Externe API is gebruikt die in aanmerking komt voor een vergoeding.
q. Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld of die als vertrouwelijk is gemarkeerd.
r. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de volgens de Nederlandse Algemene termijnenwet erkende feestdagen en de dagen waarvan Hix vooraf, al dan niet via haar website of e-mail, heeft aangegeven gesloten te zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hix en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Hix zijn aanvaard.
2.3 In geval van onderlinge strijdigheid tussen de toepasselijke documenten, bepalingen en definities opgenomen in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:
2.3.1 Aanbod
2.3.2 eventuele bijlagen bij de Overeenkomst
2.3.3 de Algemene Voorwaarden
2.3.4 eventuele door Hix ondertekende inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Ieder Aanbod dat gedaan wordt in de vorm van een offerte van Hix is geheel vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur staat vermeld. Indien dagtekening ontbreekt vangt voornoemde periode aan op de dag dat Hix de offerte aan de Afnemer heeft toegezonden.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer.
3.3 Een Overeenkomst komt tevens tot stand door het aanmaken van een Account op het Platform van Hix.
3.4 Hix is alleen gebonden aan een door de Afnemer gedane, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkende aanvaarding van een Aanbod, indien Hix de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert. Het voorgaande doet geen afbreuk aan wat in Artikel 2.2 is bepaald.
3.5 Alle prijzen in ieder Aanbod zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien een prijs in een Aanbod is gebaseerd op door de Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Hix het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal Hix zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Door Hix gecommuniceerde of tussen Partijen overeengekomen (oplever)termijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen.
4.2 De Afnemer zal aan Hix alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In ieder geval zal de Afnemer aan Hix alle informatie verstrekken waarvan Hix aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Hix heeft het recht, maar niet de plicht om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.
4.3 Indien de Afnemer niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door de Afnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Hix het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt. Eventuele door de Afnemer periodieke vergoedingen blijven gedurende deze periode onverminderd verschuldigd.
4.4 Hix heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Afnemer als Partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 5 Toegang en gebruik van het Platform
5.1 Om toegang tot het Platform te verkrijgen heeft Afnemer een Licentie nodig. Een Licentie geeft de Afnemer het niet-exclusieve recht om het Platform als online-dienst (Software-as-a-Service) te gebruiken voor de duur van de Licentie en uitsluitend voor het onder de Overeenkomst beoogde gebruik.
5.2 De Licentie mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden binnen de eigen organisatie van de Afnemer. Licenties mogen niet en kunnen vanuit goederenrechtelijk perspectief niet worden overgedragen aan derden, behoudens Schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Hix.
5.3 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen geldt het volgende:
5.3.1 een Licentie vangt aan op de dag dat Hix toegang tot het Platform verstrekt aan Afnemer (bijv. middels het verstrekken van inloggegevens voor een Account en/of de mededeling dat Afnemer zelf een Account kan gaan aanmaken);
5.3.2 een Licentie heeft een looptijd van minimaal van één (1) maand;
5.3.3 na afloop van de overeengekomen looptijd van de Licentie wordt de Licentie automatisch en stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periodes;
5.3.4 een Licentie kan tegen het einde van de dan lopende periode door beide Partijen Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (2) maanden (waarmee eventuele stilzwijgende verlenging wordt voorkomen).
5.4 Naast Licenties kan Afnemer kiezen om gebruik te maken van Modules waarvoor Verbruikskosten in rekening worden gebracht.
5.5 De Overeenkomst alsmede daaronder verstrekte Licenties kunnen door de Afnemer niet tussentijds worden opgezegd, behoudens Schriftelijke instemming van Hix. Artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing op de Overeenkomst.
5.6 Na einde van de Licentie zal Hix de toegang tot het Platform beëindigen en gerechtigd zijn alle aan Afnemer gerelateerde data die binnen het Platform aanwezig is, te verwijderen, behoudens andersluidende afspraken.
5.7 Voor elke Licentie zal Hix aan de Afnemer logingegevens voor een (administrator-) Account ter beschikking stellen, dan wel aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zelfstandig een Account aan te maken. Indien overeengekomen kan de Afnemer met diens Account sub-Accounts voor andere Eindgebruikers aanmaken. Voor dergelijke sub-Accounts gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone Accounts.
5.8 Een Account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. De Afnemer is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door Hix aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.
5.9 Hix is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en mag ervan uitgaan dat de persoon die inlogt op een Account ook daadwerkelijk een namens de Afnemer geautoriseerde Eindgebruiker betreft. Hix mag erop vertrouwen dat alle handelingen die vanuit een Account worden verricht, worden uitgevoerd onder leiding, toezicht en met goedkeuring van de Afnemer.
5.10 De Afnemer is, tenzij anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het eindgebruikersbeheer, het toekennen of intrekken van rechten en het aanmaken of verwijderen van Accounts – een en ander voor zover deze mogelijkheden inbegrepen zijn onder de Overeenkomst.
5.11 Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het bijbehorende wachtwoord. In ieder geval zal de Afnemer hiervan direct melding maken bij Hix, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 6 Gebruiksregels
6.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om de onder de Overeenkomst geleverde diensten, in het bijzonder het Platform, te gebruiken of in te zetten in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Overeenkomst.
6.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om via het Platform materialen aan te bieden of te verspreiden die onrechtmatig van aard zijn, inbreuk maken op rechten van derden zoals Intellectuele Eigendomsrechten, dan wel lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.
6.3 De Afnemer onthoudt zich ervan andere klanten van Hix, waaronder andere gebruikers van het Platform, of andere internetgebruikers in het algemeen te hinderen, of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van (de toeleveranciers van) Hix. Indien handelingen van de Afnemer naar het oordeel van Hix hinder, schade of een ander gevaar opleveren voor het functioneren van de systemen of netwerken van Hix, in het bijzonder als gevolg van het overmatig verzenden van gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans of vergelijkbare software, is Hix gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6.4 Indien een derde Hix erop wijst dat, via de systemen die onderdeel uitmaken van de geleverde diensten, door of namens de Afnemer materialen of andere informatie wordt opgeslagen of verspreid waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, dan zal Hix de Afnemer op de hoogte stellen van desbetreffende melding. De Afnemer dient vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, een gemotiveerde Schriftelijke reactie te geven strekkende tot weerlegging van de melding of klacht, waarna Hix zelfstandig zal besluiten welke maatregelen er genomen worden. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het permanent verwijderen van, of toegang beperken tot de materialen of informatie waar de klacht betrekking op heeft. In gevallen die naar het oordeel van Hix spoedeisend zijn kan Hix direct ingrijpen zonder de Afnemer voorafgaand op de hoogte te hoeven stellen. Echter zal Hix zich dan alsnog inspannen de Afnemer zo spoedig mogelijk achteraf in te lichten over de getroffen maatregelen en de aanleiding daartoe.

Artikel 7 Adviezen
7.1 Hix kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Hix de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
7.2 Afnemer is op eerste verzoek van Hix verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Hix wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Afnemer niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Hix gedaan voorstel, is Afnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
7.3 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Hix kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Afnemer en diens medewerkers. Afnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
7.4 Afnemer zal Hix schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Afnemer aandacht wenst.

Artikel 8 Onderhoud
8.1 Hix behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Hix zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en de Afnemer tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval dat Hix van mening is dat een buitengebruikstelling van het Platform – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de veilige werking ervan, dan is zij gerechtigd het Platform per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer zodat Hix zo spoedig mogelijk passende maatregelen kan en zal treffen. Hix zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit lid, nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden zijn.
8.2 Hix heeft het recht het Platform van tijd tot tijd aan te passen onder meer om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, of om aspecten van een Platform niet langer aan te bieden. Als voorgaande leidt tot een aanzienlijke vermindering in de functionaliteit, zal Hix de Afnemer daarvan voor doorvoering van de wijziging Schriftelijk of via het Platform op de hoogte stellen. Omdat het Platform aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Indien een wijziging leidt tot verlies van een voor de Afnemer essentiële functionaliteit, dan verkrijgt de Afnemer het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt op voorwaarde dat de Afnemer Hix vooraf Schriftelijk op de hoogte heeft gesteld voornemens te zijn gebruik te willen maken van dit opzegrecht. 

Artikel 9 Beschikbaarheid van het Platform
9.1 Hix zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van het Platform te realiseren.
9.1.1 Hix garandeert een minimale uptime van 99,5%;
9.2 Hix zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van het Platform, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Afnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10 Ondersteuning
10.1 Uitsluitend indien overeengekomen, zal Hix gehouden zijn de Afnemer en diens Eindgebruikers middels een helpdesk op afstand te voorzien van ondersteuning in het kader van het gebruik van het Platform. Enige vorm van ondersteuning wordt verleend middels de daarvoor door Hix ingezette communicatiemiddelen welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Hix zal zich inspannen om eventuele verzoeken adequaat en binnen een redelijke termijn te behandelen.
10.2 Hix kan redelijke beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Hix vrij om op elk moment de beschikbaarheid en reactietijden van de helpdesk nader vast te stellen en/of te wijzigen.

Artikel 11 Vergoeding
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Hix genoemde prijzen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
11.2 Hix is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven:
a. eenmaal per jaar te indexeren conform de meest toepasselijke dienstenprijsindex (DPI) van het CBS, mits Hix de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
b. tussentijds te wijzigen als de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, mits Hix de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
c. tussentijds, waaronder op ieder verlengmoment van een Licentie te wijzigen, ongeacht de reden daartoe, mits Hix de Afnemer ten minste twee (2) maanden voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt.

Artikel 12 Facturatie en betaling
12.1 De vergoeding voor Licenties (voor zover toepasselijk) wordt omstreeks en voorafgaand aan de ingangsdatum van de Licentie in rekening gebracht, alsmede voorafgaand aan ieder moment waarop de Licentie wordt verlengd, tenzij anders afgesproken.
12.2 De vergoeding voor Verbruikskosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
12.3 Hix zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Afnemer en heeft daarbij het recht om elektronisch te factureren.
12.4 Voor alle door Hix uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
12.5 Als de Afnemer bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit diens betalingsverplichting niet op, maar zullen Partijen in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
12.6 Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Hix is dan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1,0% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente, in rekening te brengen.
12.7 Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus), voor rekening van de Afnemer zijn. Hix is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste (vrijwillige) aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
12.8 Hix is gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten als (i) de Afnemer een factuur niet binnen de vervaltermijn betaalt, of betaling alsnog uitblijft na (vrijwillige) aanmaning door Hix, (ii) er een verslechtering in de solvabiliteit van de Afnemer intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van de Afnemer. Tijdens opschorting blijft de Afnemer eventueel (periodiek) verschuldigde bedragen verschuldigd.
12.9 De Afnemer is niet gerechtigd om enige op de Afnemer rustende betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of af te trekken op enige vordering op Hix uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de geleverde diensten, waaronder het Platform, documentatie en andere materialen berusten uitsluitend bij Hix of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de overeengekomen bepaalde duur onder toepassing van de bevoegdheden en overige beperkingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.
13.2 Alle gegevens die Afnemer tijdens diens gebruik van het Platform aan het Platform toevoegt, of laat toevoegen door Hix, blijven eigendom van de Afnemer of diens licentiegevers. Hix zal hier geen eigendomsaanspraken op doen gelden. Ten aanzien van deze gegevens verstrekt de Afnemer aan Hix een beperkt gebruiksrecht om de betreffende gegevens te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede een gebruiksrecht voor onbepaalde duur voor het gebruik van de gegevens voor de verbetering van de door Hix geleverde, of in de toekomst te leveren, diensten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van Hix wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen de Afnemer verschuldigd is over een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief btw). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hix voor schade, uit welke hoofde dan ook, op kalenderjaarbasis meer bedragen dan de bedongen vaste vergoeding voor het betreffende kalenderjaar.
14.2 De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in voorgaand lid geldt nadrukkelijk ook voor de door Hix in de Overeenkomst of anderszins verstrekte garanties.
14.3 Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hix.
14.4 De aansprakelijkheid van Hix wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer Hix onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hix in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding door Afnemer vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
14.5 De inhoud van het opgeleverde advies van Hix of Platform is niet bindend en slechts adviserend van aard. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Hix opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Hix. Hix is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

Artikel 15 Vrijwaring en juistheid van informatie
15.1 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Hix verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Hix zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
15.2 Afnemer vrijwaart Hix van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
15.3 Afnemer vrijwaart Hix voor alle aanspraken van Afnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
15.4 Afnemer vrijwaart Hix voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afnemer jegens derde(n).
15.5 Indien Afnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Hix verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
a. storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Hix beschikbaar is, en waar de levering van de diensten (zoals het Platform) van afhankelijk is, maar waarover Hix geen feitelijke macht kan uitoefenen of nakoming ervan kan vorderen;
b. storingen die zijn veroorzaakt door kwaadaardige software, netwerkaanvallen zoals (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
c. tekortkomingen van toeleveranciers van Hix, die Hix niet kon voorzien en waar Hix diens toeleverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
d. binnenlandse onlusten, mobilisatie, pandemieën, oorlog, terreur, stakingen, brand en overstromingen;
e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of ander materiaal waarvan de Afnemer het gebruik heeft voorgeschreven; en
f. langdurige onbeschikbaarheid van werknemers van Hix of door haar ingeschakelde derden als gevolg van ziekte.
16.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot enige verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking leidt.

Artikel 17 Promotie
17.1 Het is Hix toegestaan om, gedurende de looptijd en na afloop van de Overeenkomst, voor promotionele doeleinden in de door Hix gebruikte materialen en kanalen (zoals haar website) de klantcase aangaande de door Hix aan Afnemer geleverde diensten te beschrijven, waarbij ter illustratie gebruik gemaakt mag worden van de handelsnaam, beeld- en woordmerk van de Afnemer. Indien de Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop Hix gebruik heeft gemaakt van voornoemd recht, kan de Afnemer dit Schriftelijk kenbaar maken aan Hix. Hix zal het bezwaar in alle redelijkheid in overweging nemen en waar wenselijk tot aanpassing overgaan.

Artikel 18 Wijziging van de Overeenkomst
18.1 Indien de Afnemer een wijziging van de Overeenkomst wenst, kan de Afnemer daartoe een aanvraag bij Hix indienen. Dergelijke wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Hix zijn aanvaard.
18.2 Hix behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
18.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de Afnemer, kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd en behoeven geen kennisgeving aan de Afnemer.

Artikel 19 Duur en einde van de Overeenkomst
19.1 Voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt geldt het volgende:
19.1.1 de looptijd van de Licentie(s) is vastgelegd in de Overeenkomst;
19.1.2 de Overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de Overeenkomst expliciet daarin voorziet;
19.1.3 artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst;
19.1.4 opzegging door de Afnemer resulteert nimmer in verval van verplichting tot betaling van reeds verschuldigde (Licentie)vergoedingen of Verbruikskosten, noch tot een verplichting tot terugbetaling van reeds betaalde (Licentie)vergoedingen of Verbruikskosten;
19.1.5 indien de Afnemer geen vergoeding aan Hix is verschuldigd onder de Overeenkomst, dan is Hix gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor enige voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer voor is vereist.
19.2 Hix mag de Overeenkomst op elk moment opschorten, ontbinden of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien (i) de Afnemer failliet is verklaard of zelf diens faillissement heeft aangevraagd, (ii) aan de Afnemer surseance van betaling is verleend, (iii) de onderneming van de Afnemer is of wordt ontbonden of geliquideerd, (iv) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de Afnemer.
19.3 Indien Partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht respectievelijk ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Artikel 6:271 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 20 Klachten
20.1 Indien Afnemer niet tevreden is over de service van Hix of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Hix.nu met als onderwerp “Klacht”.
20.2 De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hix de klacht in behandeling kunnen nemen.
20.3 Hix zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
20.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hix gevestigd is, tenzij door de regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven.
21.3 Hix heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een tot de groep behorende vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek over te dragen, dan wel aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van Hix overneemt, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming of medewerking van de Afnemer vereist voor zal zijn.
21.4 De door Hix ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, metingen, of overige informatie wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door de Afnemer.
21.5 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverminderd van kracht. Hix zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Ha, accountant! Zocht je SecureLogin? Zoek dan niet verder: je bent op de juiste plek. Alleen heten wij vanaf nu Hix.

Bij deze nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw uiterlijk. En dat voelt goed! Maar wees gerust, want vanbinnen zijn we nog steeds hetzelfde. Zo helpen we je nog steeds om slimmer te werken, niet harder.

Benieuwd wat deze wijziging betekent voor jou?