Hix respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Hix worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van de bezoekers en gebruikers van de website hellohix.com (hierna aangeduid als ‘de Website’).

Hix acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hix zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hix verwerkt persoonsgegevens indien en voor zover dat nodig is om aan een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel te voldoen, alsook op basis van de volgende drie wettelijke grondslagen:

1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Hix of jouw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer je een overeenkomst sluit met Hix met betrekking tot de dienstverlening van Hix of daarvoor een aanvraag bij Hix indient. Als je gebruikmaakt van de dienstverlening van Hix beschik je over een account op het platform van Hix (hierna aangeduid als ‘het Platform’) waarmee je gebruik kunt maken van de overeengekomen softwareoplossingen van Hix.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, verwerkt Hix jouw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om jouw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst in behandeling te nemen c.q. om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, waaronder mede begrepen het aanbieden van de met jou in het kader van die overeenkomst overeengekomen functionaliteiten van het Platform en het contact met je kunnen opnemen voor zover dat nodig is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

2. Een gerechtvaardigd belang van Hix.

Van deze grondslag is sprake bij:

a) het door Hix automatisch verstrekken van de door jou middels de Website en het Platform opgegeven en onder jouw eventuele account op het Platform opgeslagen persoonsgegevens aan de door Hix ingeschakelde hostingpartij. Dit is nodig om de Website, het Platform en de e-mailvoorzieningen van Hix deugdelijk te kunnen laten werken;

b) het door Hix verwerken van persoonsgegevens die niet direct door de betrokkene zelf aan Hix zijn verstrekt. Dit is aan de orde wanneer persoonsgegevens van derden door klanten van Hix worden opgeslagen in de softwareoplossingen die Hix in het kader van zijn dienstverlening beschikbaar stelt aan deze klanten en ook wanneer persoonsgegevens in deze softwareoplossingen door middel van koppelingen worden geïmporteerd uit andere programmatuur waarvan de klant van Hix gebruik maakt. De verwerking van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn, geschiedt uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de dienstverlening van Hix voor de betreffende klant van Hix noodzakelijk is;

c) het gebruik van CRM-systemen voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen van Hix, zoals orderprocessen en facturering;

d) het door Hix verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Hix te kunnen verzorgen.

Indien je eens een overeenkomst met Hix hebt gesloten, mag Hix je zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over nieuwe ontwikkelingen van zijn dienstenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op jouw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst, redelijkerwijs relevant voor je kunnen zijn. Dit betreft tevens een gerechtvaardigd belang. Je kunt jezelf voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

In het kader van deze grondslag verwerkt Hix jouw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de genoemde gerechtvaardigde belangen te dienen.

3. Jouw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

a) je telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Hix. Jouw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat je contact opneemt;

b) Hix jouw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat jouw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Hix meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Hix je hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt Hix je persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om jouw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Europese Economische Ruimte
Hix slaat jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Hix verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Hix daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Hix er zorg voor dat de verwerking van jouw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Hix zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens
Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Hix hebben toegang tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van Hix vallen, evenals de door Hix ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Indien Hix de verwerking van jouw persoonsgegevens aan derden uitbesteedt, zal Hix de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Hix, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies
Hix gebruikt cookies op de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Middels de cookieverklaring op de Website is uitgelegd welke cookies Hix voor welke doeleinden plaatst.

Uw rechten
Je hebt het recht om Hix te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van jouw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Hix een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die Hix verwerkt, in een computerbestand naar je of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt Hix je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Hix zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Hix slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. Hix legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hix, kun je contact opnemen met Hix. Hix helpt je graag indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hix of indien je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Hix (Onderdeel van Securelogin B.V.)
Tielweg 22
2803 PK Gouda
Telefoonnummer: 085-3037194
E-mailadres: support@hellohix.com

Ha, accountant! Zocht je SecureLogin? Zoek dan niet verder: je bent op de juiste plek. Alleen heten wij vanaf nu Hix.

Bij deze nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw uiterlijk. En dat voelt goed! Maar wees gerust, want vanbinnen zijn we nog steeds hetzelfde. Zo helpen we je nog steeds om slimmer te werken, niet harder.

Benieuwd wat deze wijziging betekent voor jou?